ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Η φοίτηση κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο απουσιών που σημείωσε κατά το διδακτικό έτος, σε συνδυασμό με την προφορική του επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

  • Απουσία μαθητή θεωρείται κάθε ώρα που απουσιάζει από το μάθημά του.
  • Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Γυμναστικής) είναι απαραίτητη η αθλητική περιβολή και το δελτίο υγείας, αλλιώς ο μαθητής παίρνει απουσία. Αν κάποιος μαθητής για λόγους υγείας για μια διδακτική ώρα δεν μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα, παραμένει στο χώρο άθλησης και παρακολουθεί το τμήμα του. Απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής, από την έναρξη της χρονιάς ή από την εμφάνιση πάθησης, είναι δυνατή μόνο έπειτα από γνωμάτευση κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού φορέα και απόφαση του Διευθυντή και του διδάσκοντα.
  • Ο κηδεμόνας ή ο ίδιος ο μαθητής, αν είναι ενήλικος, μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι δύο συνεχόμενων ημερών και μέχρι δέκα ημερών συνολικά το διδακτικό έτος. Η δικαιολόγηση γίνεται στο σχολείο. Για πάνω από δύο συνεχόμενες μέρες απουσίας η δικαιολόγηση γίνεται με ιατρική βεβαίωση.
  • Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, σε ώρες που θα ορίσει ο κάθε υπεύθυνος καθηγητής στους μαθητές.
  • Δε δικαιολογούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ωραρίου του σχολείου, εκτός αν υπάρχει άδεια από τον Διευθυντή .
  • Εάν κάποιος μαθητής δεν αισθάνεται καλά και θέλει να φύγει, θα σας ενημερώσουμε, για να του το επιτρέψουμε.
  • Όταν ο μαθητής συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) απουσίες ο υπεύθυνος καθηγητής θα σας στείλει ταχυδρομικά ενημερωτικό σημείωμα κάτι που θα επαναλαμβάνεται πλέον κάθε μήνα.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή και αυτός προσέρχεται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, αν το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων του σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 114 έως 164 απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των πενήντα (50) απουσίες του είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται όπως αναφέρεται παραπάνω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.

  • Για μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του μαθητή.
  • Αν για λόγους υγείας, οι οποίοι θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ένας μαθητής υπερβεί τα προαναφερόμενα όρια, ενημερώστε με την επιστροφή του τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του, για να εξεταστεί αν είναι δυνατό να ενταχθεί σε ειδικές ρυθμίσεις.
  • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) αδικαιολόγητες απουσίες ή υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114), συνολικά και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Ο μαθητής του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τη φοίτηση.

Απουσίες μαθητών ΕΠΑΛ που παρακολουθούν μόνο μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων

Υπουργική απόφαση που ρυθμίζει μεταξύ των άλλων θέματα τα οποία αφορούν τη φοίτηση των μαθητών οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα προστίθεται παράγραφος σύμφωνα με την οποία η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής:

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα - τρεις (33), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα?τρεις (33), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα?δύο (32) απουσίες.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα? πέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδοήντα?πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα?οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα?οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπε? ρινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα?τρεις (83) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα?τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα?τριών (33) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα
(30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα?δύο (32) για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21?12?1983).

γ) Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα?πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα? πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Β΄ τάξη Εσπε? ρινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα τρεις (83) έως εκατόν δεκαπέντε (115) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των τριάντα?τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα?τριών (33) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.

δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ? όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τριάντα?τρεις (33) απουσίες για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα?τρεις(33) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Εσπε? ρινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από τριάντα δύο (32) απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης προστίθενται τα ακόλουθα τρία εδάφια: «Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος, για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων ? Ειδικοτήτων, αφού ενημερώσει το Διευθυντή, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη δεκαπέντε (15) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή αποδεδειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή. Στην περίπτωση που ο μαθητής είναι ενήλικος ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει το μαθητή αποδεδειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.».

Η ισχύς της παρούσης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Απόφαση, αρχίζει από το σχολικό έτος 2014?2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2015?2016 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2016?2017 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Κατά τα λοιπά η υπ? αριθμ. 141641/Γ2/08?09?2014 υπουργική απόφαση «Εγγραφές ? Μετεγγραφές ? Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470 ) ισχύει ως έχει.

Περισσότερα στο ΦΕΚ

Για τη φοίτηση των μαθητών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων-Ειδικοτήτων στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπου τα όρια των απουσιών τους καθορίζονται με τον ακόλουθο πίνακα:

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΡΚΗΣ
χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν το σύνολο των απουσιών ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται δεν υπερβαίνει τις:

ΕΠΑΡΚΗΣ
χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις:

ΕΠΑΡΚΗΣ
χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε:

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από:

Β' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

33 απουσίες

75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες

από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη

33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις  για επαρκή φοίτηση

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

33 απουσίες

75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες

από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η  διαγωγή του κοσμιότατη

33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση

Τα ανωτέρω όρια των απουσιών ισχύουν για το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016 και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν από το σχολικό έτος 2016-2017.

 

Β' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 33 απουσίες 75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση

www.dikaiologitika.gr
πουσίες εγγραφές και μετεγγραφές των μαθητών ΕΠΑΛ Την εγκύκλιο για τις επιτρεπόμενες απουσίες τις μετεγγραφές και τις εγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της χώρας εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας Συγκεκριμένα σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις εγγραφές- μετεγγραφές τις απουσίες και την φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν το σύνολο των απουσιών ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται δεν υπερβαίνει τις: ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις: ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από: Β΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ α) 32 απουσίες μόνο για το σχολικό έτος 2014-2015, β) 30 απουσίες από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α) 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες για το σχολικό έτος 2014-2015 β) 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α)από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη για το σχολικό έτος 2014-2015 β)από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α)32 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση για το σχολικό έτος 2014-2015 β) 30 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής Γ΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 30 απουσίες 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 30 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση Δ΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 32 απουσίες 83 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 83 έως 115 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 32 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση Β' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 33 απουσίες 75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 33 απουσίες 75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση Τα ανωτέρω όρια των απουσιών ισχύουν για το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016 και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν από το σχολικό έτος 2016-2017. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016 Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται: α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ? τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) β) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) 2. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) 3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται: α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) δ)Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) στ)Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) 4. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται: α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. δ)Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) 5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 του άρθρου 7, παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4186/2013) και τις με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β΄2470), 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Υ.Α. ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:

www.dikaiologitika.gr

πουσίες εγγραφές και μετεγγραφές των μαθητών ΕΠΑΛ Την εγκύκλιο για τις επιτρεπόμενες απουσίες τις μετεγγραφές και τις εγγραφές των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της χώρας εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας Συγκεκριμένα σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τις εγγραφές- μετεγγραφές τις απουσίες και την φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν το σύνολο των απουσιών ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται δεν υπερβαίνει τις: ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις: ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από: Β΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ α) 32 απουσίες μόνο για το σχολικό έτος 2014-2015, β) 30 απουσίες από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α) 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες για το σχολικό έτος 2014-2015 β) 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α)από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη για το σχολικό έτος 2014-2015 β)από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής α)32 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση για το σχολικό έτος 2014-2015 β) 30 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση για το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής Γ΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 30 απουσίες 78 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 78 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 30 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 30 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση Δ΄ Τάξη ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 32 απουσίες 83 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 83 έως 115 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 32 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 32 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση Β' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 33 απουσίες 75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 33 απουσίες 75 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες από 75 έως 108 απουσίες με την προϋπόθεση ότι οι άνω των 33 απουσίες είναι δικαιολογημένες και ο Γ.Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη 33 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις για επαρκή φοίτηση Τα ανωτέρω όρια των απουσιών ισχύουν για το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016 και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν από το σχολικό έτος 2016-2017. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016 Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται: α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ? τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) β) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) 2. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) 3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται: α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) δ)Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) στ)Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) 4. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται: α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. δ)Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)) 5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται: α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)) Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 του άρθρου 7, παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4186/2013) και τις με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β΄2470), 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Υ.Α. ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:

www.dikaiologitika.gr