ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) για το σχολικό έτος 2015-2016 ισχύει ο παρακάτω πίνακας :

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016

Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ? τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

β) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.

γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.

δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ

2. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ.

3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

δ)Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου.

ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.

στ)Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.

ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.

ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.

ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.

4. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται:

α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β)Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. δ)Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.

5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

3. Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 του άρθρου 7, παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4186/2013) και τις με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β΄2470), 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Υ.Α. ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016

ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑ.Λ.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ.:

Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

Β' ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

Γ ' ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕ.Λ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ.  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016

ΤΑΞΕΙΣ ΓΕ.Λ.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.:

Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

Β' ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

Β ' ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.

Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Η με αρ.πρωτ.8238/Δ4/19-01-2015 Εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.» παύει να ισχύει. Παρακαλούνται οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για όλα τα ανωτέρω ζητήματα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


(Τροποποιήσεις από την αρ.60687/Δ4 - ΦΕΚ 723/2015)

Αρ.Πρωτ.141641/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληρ.: Παπαεμανουήλ Ζ.
Καροπούλου Ελ.
Kαραγιαννόπουλος Β.
Τηλέφωνο:210-344 2229

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές ? Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ε και ζ της παρ.2 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118).
2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ.94654/ΣΤ5/19-06-2014 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Λοβέρδου (Β΄1618) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
5. Τις αριθμ.35/03-06-2014, 48/21-07-2014, 50/04-08-2014, 51/12-08-2014 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

ορίζουμε τη διαδικασία εγγραφών-μετεγγραφών και τη φοίτηση των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ως εξής:

Άρθρο 1
Προθεσμίες εγγραφών

1. Οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ? εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

2. Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώριση στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο μαθητών των στοιχείων του μαθητή που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

3. Εκπρόθεσμη εγγραφή είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ? εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.

4. Οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

5. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.

6. Εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Λ. επιτρέπεται εφόσον ο μαθητής έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό. Φοίτηση μαθητή που δεν έχει νόμιμα εγγραφεί δεν επιτρέπεται.

7. Στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται οι μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση εργαζόμενου μαθητή στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή, αν πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.

8. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεώνονται να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών.

9. Οι κηδεμόνες ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε σχολικό έτος.

Άρθρο 2
Εγγραφές ?Μετεγγραφές

Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ? τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
1. α) Η υποπερίπτωση β της παρ. 1 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Από το σχολικό έτος 2015?2016 και εφεξής μαθητές της Α΄ τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων

γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.

δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

2. Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Η παρ. 2 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από το σχολικό έτος 2015?2016 και εφεξής στην Α΄ τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.»,

3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:

α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.

β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, ΤΕΛ, Ενιαίου Λυκείου, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Η υποπερίπτωση δ της παρ. 3 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Από το σχολικό έτος 2015?2016 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου.»,

ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.

στ) Προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Η υποπερίπτωση στ της παρ. 3 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Από το σχολικό έτος 2015?2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ.,Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.»,

ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.

ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

ια)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. ιβ)Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ

ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Η υποπερίπτωση ιστ της παρ.3 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισότιμων με αυτούς τίτλους σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.»,

4. Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται:

α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.

β) Μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Η παρ. 4 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Από το σχολικό έτος 2015?2016 και εφεξής στη Β΄ τάξη μετεγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
β) Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
δ) Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.».

5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

Β) 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών oι οποίοι εγγράφονται στη Β? τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας προκειμένου να αποκτήσουν μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών oι οποίοι εγγράφονται στη Β? τάξη του ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας προκειμένου να αποκτήσουν μόνο Πτυχίο άλλης Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015:

Η περίπτωση Β του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Β) 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισοτίμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το σχολικό έτος 2014?2015, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων?Ειδικοτήτων, από την έναρξη των μαθημάτων τους μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4310/2014 (Α΄ 258),δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

2) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας του Ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για το σχολικό έτος 2014?2015, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων?Ειδικοτήτων, από την έναρξη των μαθημάτων τους μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Υπουργικής Απόφασης, δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

3) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

4) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών

5) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

6) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών».

3. Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ και παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας:
- για την απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή Ε-ΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών,
- για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

4. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών, εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ και παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας:
- για την απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών,
- για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. α) Απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου ή

β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου (άρθρο 1 του ν.4250/2014, Α΄ 74) για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου, απολυτηρίου ή

γ) Πιστοποιητικό σπουδών του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.
Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου), αυτός δεν επιστρέφεται.

2. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή.
Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.

3. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος για την ομάδα προσανατολισμού, τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος, ότι δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου, ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος:
(α) ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο μαθητής να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
(β) ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο μαθητής να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4
Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών

1. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο ΕΠΑ.Λ. είναι:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ. επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, έτος γέννησης, Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, αριθμός δημοτολογίου, θρήσκευμα. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή τα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή.

β) Στοιχεία εισόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του οποίου εγγράφεται ο μαθητής.

γ) Στοιχεία επίδοσης, δηλ. γενική και αναλυτική κατά μάθημα ετήσια προφορική και γραπτή βαθμολογία.

δ) Στοιχεία φοίτησης και διαγωγής, δηλ. σύνολο απουσιών κατά τετράμηνο, καθώς και οι επιβαλλόμενες με πράξεις αρμοδίου οργάνου κυρώσεις ή απονεμόμενες τιμητικές διακρίσεις.

ε) Στοιχεία κηδεμόνα δηλ. επώνυμο, όνομα, πλήρης διεύθυνση κατοικίας του κηδεμόνα (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, ΤΚ και αριθμός τηλεφώνου).

2. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την πρώτη εγγραφή του μαθητή και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Μητρώο Μαθητών είναι:

α) Στοιχεία ταυτότητας, δηλ επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, έτος γέννησης, Δήμος ή Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος, αριθμός δημοτολογίου, θρήσκευμα. Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή τα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός και αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των γονέων ή του κηδεμόνα του μαθητή.

β) Στοιχεία εισόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του οποίου εγγράφεται ο μαθητής.

γ) Στοιχεία εξόδου, δηλ. το είδος του τίτλου, βάσει του οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται ο μαθητής.

δ) Στοιχεία επίδοσης, δηλ. η ετήσια βαθμολογία του κάθε μαθήματος, καθώς και ο γενικός ετήσιος βαθμός αυτών στην περίπτωση προαγωγής ή απόλυσης του μαθητή.

ε) Στοιχεία διαγωγής, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε μαθητή.

3. Μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο έξοδο των μαθητών από το ΕΠΑ.Λ. μπορεί να γίνει διόρθωση τυχόν εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας κάποιου μαθητή, με αίτησή του ή με αίτηση του κηδε- μόνα του, αν είναι ανήλικος. Η διόρθωση αυτή ενεργείται από τον Διευθυντή του σχολείου με κόκκινο μελάνι βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή ελλείψει αυτού, βάσει πιστοποιητικού γέννησης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ..

4. Μετά την κατά τα ανωτέρω πρώτη εγγραφή μαθητή στο ΕΠΑ.Λ. η φοίτηση αυτού σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ επιτρέπεται μόνο με μετεγγραφή.

5. Η φοίτηση μαθητών που δεν ενεγράφησαν νόμιμα δεν επιτρέπεται. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τους μαθητές που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της μετεγγραφής τους.

Άρθρο 5
Διπλή Φοίτηση

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. και σε άλλο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Άρθρο 6
Εγγραφές Ελλήνων μαθητών από ξένα σχολεία της αλλοδαπής και αλλοδαπών μαθητών

1. Έλληνες ή ομογενείς μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από ξένο σχολείο γενικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ μετά τη λήψη της ισοτιμίας «βεβαίωσης αντιστοιχίας» του αναφερόμενου αποδεικτικού τους. Η εγγραφή πραγματοποιείται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Στην παρ. 1 του άρθρου 6 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης η λέξη «ισοτιμίας» αντικαθίσταται με τη φράση «βεβαίωσης αντιστοιχίας».

2. Έλληνες και ομογενείς μαθητές που προσκομίζουν ενδεικτικό ή αποδεικτικό σπουδών ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής κατάστασης από ξένο τεχνικό ή επαγγελματικό σχολείο της αλλοδαπής μπορούν να εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος σε αντίστοιχη τάξη των ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στην Ελλάδα. Για την εγγραφή τους απαιτείται λήψη ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.ΠΕΠ.

3. Για την εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 1.α.1,1. α.2, 4 και 5 του π.δ. 529/1989 (Α΄ 223). Για την εγγραφή ανήλικων αλλοδαπών μαθητών, υπηκόων τρίτων χωρών, στα δημόσια σχολεία ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Άρθρο 7
Περιπτώσεις μετεγγραφών ?Προθεσμίες

Α. Μετεγγραφές που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος:

1. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν η οικογένεια του μαθητή ή του κηδεμόνα του άλλαξε τόπο κατοικίας.

β) Αν ο μαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς του.

γ) Αν την επιμέλεια του μαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο

δ) Αν ο μαθητής ημερήσιας σχολικής μονάδας άρχισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για εσπερινή σχολική μονάδα.

ε) Αν ο μαθητής εσπερινής σχολικής μονάδας έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για ημερήσια σχολική μονάδα.

στ) Αν ο μαθητής προτίθεται να παρακολουθήσει ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα που δεν λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

- Οι ανωτέρω μετεγγραφές α) έως ε) πραγματοποιούνται στην ίδια ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, με έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής και συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή.
Κατ? εξαίρεση, μπορεί να γίνει μετεγγραφή μαθητή από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα και μετά τις 15 Οκτωβρίου, λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικών οικογενειακών λόγων που εκτιμώνται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο μαθητής.

- Επιτρέπεται μετεγγραφή μαθητή Α΄ ή Β΄ τάξης που εμπίπτει στις περιπτώσεις α) έως ε), από δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα, σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο δε λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού ή η ειδικότητα αυτή, καθώς και στην περίπτωση στ), έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται με έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής και συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα στις ομάδες προσανατολισμού ή στις ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο υποδοχής.
Κατ΄ εξαίρεση ο Διευθυντής Δ.Ε. για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικών οικογενειακών λόγων, μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή μαθητή Α΄ ή Β΄ τάξης, από δημόσιο Ε-ΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα, σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο δε λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού ή η ειδικότητα αυτή μετά τις 30 Σεπτεμβρίου και έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι παραπάνω λόγοι αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα και ο Διευθυντής Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής.

2. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα και αντιστρόφως. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 31 Μαρτίου. Κατ΄ εξαίρεση ο Διευθυντής Δ.Ε. μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή μαθητή Α΄ ή Β΄ τάξης Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα, σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο δε λειτουρ- γεί η ομάδα προσανατολισμού ή η ειδικότητα αυτή και αντιστρόφως, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους, λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σημαντικών οικογενειακών λόγων. Οι παραπάνω λόγοι αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα. Ο Διευθυντής Δ.Ε. μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο, για να βεβαιωθεί για τον προβαλλόμενο λόγο μετεγγραφής.

3. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Β. Μετεγγραφές μαθητών που πραγματοποιούνται λόγω υπηρεσιακής ανάγκης στην ίδια ειδικότητα και στην ίδια ομάδα προσανατολισμού ακόμη και χωρίς την αίτηση των κηδεμόνων τους ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι:

1. Από δημόσια ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατάργηση ή συγχώνευση των σχολικών μονάδων

β) ίδρυση νέας σχολικής μονάδας

γ) επιβολή σε μαθητή της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

δ) μη λειτουργία ομάδας προσανατολισμού ή ειδικότητας

2. Από Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) παύση της λειτουργίας του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του

β) επιβολή σε μαθητή της ποινής της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι μετεγγραφές εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων ή μη λειτουργίας ομάδας προσανατολισμού ή ειδικότητας γίνονται με βάση τα χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων και των μαθητών, όπου αυτό είναι δυνατό. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. από την οποία μετεγγράφεται ο μαθητής, έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για τις μετεγγραφές που γίνονται σύμφωνα με την περίπτωση Β του άρθρου αυτού, καθώς και για την επιλογή της σχολικής μονάδας στην οποία γίνεται η μετεγγραφή. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να εγκρίνει μετεγγραφή μαθητή Α΄ ή Β΄ τάξης ,εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης, ίδρυσης σχολικών μονάδων, μη λειτουργίας ομάδας προσανατολισμού ή ειδικότητας ή παύσης της λειτουργίας του Ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. ή τάξης του, από ΕΠΑ.Λ. στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα, σε άλλο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο δε λειτουργεί η ομάδα προσανατολισμού ή ειδικότητα αυτή έως και τις 30 Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επιλέγει ανάμεσα στις ομάδες προσανατολισμού ή στις ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο υποδοχής. Η αρμοδιότητά του είναι εκτελεστική μόνο για τις ενέργειες που αφορούν την πραγματοποίηση των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

Γ. Δεν επιτρέπονται μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας ΥΠΑΙ.Θ. προς και από ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 8
Διαδικασία μετεγγραφών

1. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή αμέσως μετά την με οποιοδήποτε τρόπο έγκριση της μετεγγραφής έχει καθήκον άμεσα και όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες να:
α) συμπληρώσει και επισημοποιήσει με σφραγίδα και υπογραφή το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή που πρόκειται να αποσταλεί,
β) μεταφέρει από το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο σε ομοιότυπο τα στοιχεία επώνυμο, όνομα, όνο- μα πατέρα και μητέρας, τον αριθμό μητρώου μαθητών, τα στοιχεία επίδοσης που ενδεχόμενα υπάρχουν (βαθμούς, τα σχετικά με το σχολικό έτος στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του ατομικού δελτίου αριθμ. πρωτοκόλλου, ημερομηνία, σχολείο προορισμού, διαταγή),
γ) ενημερώσει το Μητρώο Μαθητών σχετικά με τη μεταβολή αυτή και 11 δ) στείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή το συμπληρωμένο σύμφωνα με τα παραπάνω πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο.

2. Στην περίπτωση ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., το πρωτότυπο ατομικό δελτίο θεωρείται και από το Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε. πριν αποσταλεί.

3. Το συντασσόμενο σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγραφ.1 του άρθρου αυτού αντίγραφο Ατομικού Δελτίου μπορεί να είναι πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, το οποίο επισημοποιείται και παίρνει τη θέση του πρωτότυπου που διαβιβάστηκε.

4. Ο Διευθυντής υποχρεούται ακόμη να εφοδιάσει το μετεγγραφόμενο μαθητή με ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο αυτός μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΕΠΑ.Λ. που μετεγγράφεται, ώσπου να παραληφθεί το Ατομικό του Δελτίο.

5. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή, μόλις παραλάβει το Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο Μητρώο Μαθητών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο αυτό στην κατάλληλη σειρά μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών της ίδιας τάξης.

6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που καθορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, η μετεγ- γραφή θεωρείται ότι έχει γίνει και ο μαθητής συμπεριλαμβάνεται στη δύναμη της σχολικής μονάδας.

7. Στις περιπτώσεις εκείνες που η μετεγγραφή γίνεται μετά από έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής, ο Διευθυντής αυτός τη γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό με υπηρεσιακό σημείωμα στο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. από το οποίο μετεγγράφεται και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την παρ.1 του άρθρου αυτού.

8. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στα όργανα εκείνα που είναι για κάθε περίπτωση αρμόδια για την έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών

Μαθητές που μετεγγράφονται σε άλλο ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται στην τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα στην οποία είχαν ενταχθεί στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο πήραν μετεγγραφή, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των περ. Α1, Α2 και Β του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. Οι μαθητές των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ ως ακολούθως:

α) Μαθητές της Α΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται αντίστοιχα στην Α΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ και αντιστρόφως.

β) Μαθητές της Β΄ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη των εσπερινών Ε-ΠΑ.Λ..

γ) Μαθητές της Β΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη των ημερησίων Ε-ΠΑ.Λ..

δ) Μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των εσπερινών Ε-ΠΑ.Λ..

ε) Μαθητές της Γ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη των ημερησίων Ε- ΠΑ.Λ..

στ) Μαθητές της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των ημερησίων Ε- ΠΑ.Λ..

Άρθρο 10
Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών

1) Ο μετεγγραφόμενος σε σχολείο άλλης πόλης μαθητής δεν θεωρείται ότι απουσιάζει από τα μαθήματα για τις ημέρες που απαιτούνται για τη μετάβασή του από τη μια πόλη στην άλλη.

2) Αν από τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο μέχρι την προσέλευση του μετεγγραφόμενου μαθητή στο σχολείο της νέας διαμονής μεσολάβησε κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων χρόνος μεγαλύτερος από τον απόλυτα αναγκαίο για την μετάβασή του, σημειώνονται απουσίες για τις ημέρες καθυστέρησης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής του.

Άρθρο 11
Κηδεμονία ανήλικων μαθητών

1) Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το ενήλικο μέλος της οικογένειάς του, το οποίο είναι νόμιμα εκτάκτως ή παγίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Ο κηδεμόνας του μαθητή έχει τις από το άρθρο 18 της παρούσας απόφασης προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

2) Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κηδεμόνας, εφόσον δεν κατοικεί στην έδρα του ΕΠΑ.Λ., αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο, εγγράφως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, που κατοικεί νόμιμα στην έδρα του ΕΠΑ.Λ.

3) Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ο κηδεμόνας νοείται και ο κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενος αντιπρόσωπος αυτού.

4) Κανένα στοιχείο για τη σχολική κατάσταση του μαθητή δε γνωστοποιείται και δεν παρέχεται σε άλλο πρόσωπο, εκτός από τον κηδεμόνα αυτού ή άλλο συγγενικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή εξουσιοδότηση από τον έχοντα την κηδεμονία του μαθητή.

5) Η προσέλευση των κηδεμόνων των μαθητών μπορεί να πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών κατά τις ημέρες που ορίζονται από σχετικές αποφάσεις.

6) Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να χειρίζονται μόνοι τους τις σχολικές τους υποθέσεις.

7) Ο κηδεμόνας του μαθητή οφείλει να προσέλθει στο ΕΠΑ.Λ. και να δηλώσει ενυπόγραφα ότι είναι ο νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή κατά την πρώτη εγγραφή του στο ΕΠΑ.Λ. και κατά την εγγραφή κάθε σχολικού έτους.

Άρθρο 12
Φοίτηση μαθητών - Απουσίες

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου αποτελούν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό της φοίτησης αυτών ως επαρκούς ή ανεπαρκούς.

3. Οι απουσίες αριθμούνται ανά μία για κάθε διδακτική ώρα.

4. Απουσία μαθητή από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του ΕΠΑ.Λ. λογίζεται ως απουσία από τα διδασκόμενα μαθήματα για ισάριθμες διδακτικές ώρες, η δε απουσία από περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες, όσα και τα ωριαία μαθήματα που δε διδάχθηκαν για το λόγο αυτό κατά την ίδια μέρα. Εξαίρεση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή του μα- θητή στις ανωτέρω εκδηλώσεις καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.

Άρθρο 13
Κατηγορίες μαθητών που αδυνατούν να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ.

1. Οι κατηγορίες μαθητών, για τις οποίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμματος των ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων και δύνανται να ενταχθούν στους "κατ? ιδίαν διδαχθέντες" είναι οι εξής:
α. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ε1/550/4.5.1982 (Β` 296), Ε3/96/22.2.1985 (Β` 105), Γ2/3031/22.10.1985 (Β` 726), Γ2/3560/25.9.1989 (Β` 720) αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λόγω της πάθησης ή της κατάστασής τους.
β. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2413/1996 (124 Α?).

Από τις ανωτέρω κατηγορίες υπάγονται στους "κατ` ιδίαν διδαχθέντες" μόνο οι μαθητές: (α) της Α` τάξης του ΕΠΑ.Λ. ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού στην οποία φοιτούν 14 (β) της Β` και Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. που φοιτούν στις ειδικότητες (i) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, (ii) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, (iii) Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, του Τομέα Πληροφορικής, της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών καθώς και στις ειδικότητες (i) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, (ii) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστη- μάτων Εφοδιασμού, (iii) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης, (iv) Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό, του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας (γ) της Β` και Γ` τάξης του ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού του τομέα Πλοιάρχων και Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Μηχανικών, της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτησή τους, εξαιτίας ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό.

2. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ? ιδίαν διδαχθέντων ισχύουν τα εξής:

α) όταν πρόκειται για λόγους υγείας πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτησή τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από:
ι) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημό- σιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου.

β) όταν πρόκειται για παραμονή στο εξωτερικό, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 11 του αρ. 5 της ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β΄ 834) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

(γ) όταν πρόκειται για ανάληψη υπηρεσίας στο εμπορικό ναυτικό, να προσκομίσουν αντίγραφο του Ναυτικού τους φυλλαδίου το οποίο να είναι σε ισχύ και όπου εμφαίνεται η ανάληψη υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος φοίτησης.

(δ) όταν πρόκειται για στράτευση, να προσκομίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι ο μαθητής υπηρετεί στο στρατό.

(ε) όταν πρόκειται για προσωρινή φυλάκιση, να προσκομίσουν βεβαίωση που να πιστοποιεί τη φυλάκισή του.

3. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν στο οικείο ΕΠΑ.Λ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β` τετραμήνου.

Άρθρο 14
Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη

1. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών καταχωρίζονται αλλά δε λαμβάνονται υπόψη:

α) Απουσίες μαθητών αποστελλομένων στο εξωτερικό ή το εσωτερικό για ειδική αποστολή σύμφωνα με έγγραφη εντολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Απουσίες μαθητών που απασχολούνται οπωσδήποτε σε εργασία που ανατέθηκε σε αυτούς από το Διευθυντή με πράξη του ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων.

γ) Απουσίες μαθητών για την προσέλευσή τους αποδεδειγμένα ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών.

δ) Απουσίες λόγω συμμετοχής σε επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις, πιστοποιούμενη από αρμόδια δημόσια αθλητική αρχή.

ε) Απουσίες μαθητών του Λατινικού δόγματος κατά τις παρακάτω εξαιρετέες για τη Δυτική Εκκλησία ημέρες και εορτές:
I. Την εορτή του μνηστήρος Ιωσήφ
II. Την εορτή της Αγίας Δωρεάς
III. Από την παραμονή μέχρι και την επόμενη του Λατινικού Πάσχα.

στ) Απουσίες μαθητών της Ισραηλιτικής Θρησκείας κατά τις ακόλουθες Εβραϊκές Θρησκευτικές εορτές:
I. Την παραμονή και την 1η του Εβραϊκού έτους
II. Την ημέρα της εξιλέωσης III. Την παραμονή και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα.

ζ). Απουσίες μαθητών της Μουσουλμανικής Θρησκείας κατά τις ακόλουθες Μουσουλμανικές Εορτές:
I. Σεκέρ Μπαϊράμ
II. Κουρμπάν Μπαϊράμ και την παραμονή των εορτών αυτών.

η) Απουσίες μαθητών, οι οποίες οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον οικείο Περιφερειάρχη.

θ) Απουσίες μαθητών που οφείλονται στις επιβαλλόμενες κυρώσεις μέχρι πέντε το πολύ ημερών κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων.

ι) Απουσίες μαθητών που οφείλονται σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές καταχωρίζονται αλλά δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών ημερών, για τη μετάβαση και επιστροφή, πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

ια) Απουσίες μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος:
- για τους μαθητές που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση συστηματικά μετά από νεφρική ανεπάρκεια ή υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση,
- για τους μαθητές που υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος,
- για τους μαθητές όλων των τύπων νεοπλασιών που υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης,
- για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.
- για τους μαθητές που πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και έχουν ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα.

ιβ) Απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία ως εξής:
Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος.
Μίας (1) ημέρας επιπλέον, όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.
-Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α΄ 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί αιμοδότες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

Άρθρο 15
Απαλλαγή μαθητή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

1. Για την απαλλαγή μαθητή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, σε περίπτωση που προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 της υπ? αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15- 5-2014 Υ.Α. (1296 Β΄).

2. Η παραπάνω απαλλαγή, που αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα αυτού, ισχύει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή ασθένειας, εφόσον έχει βεβαιωθεί μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ. από τον κηδεμόνα του μαθητή ή μετά την κατάθεση νέου επικαιροποιημένου Α.Δ.Υ.Μ από τον κηδεμόνα του μαθητή, λόγω μεταβολής της κατάστασης της υγείας του.

3. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για μία διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο μαθητής, εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος, από το διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος τη χορηγεί κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντή.

4. Οι μαθητές που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από το μάθη- μα της Φυσικής Αγωγής, δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν το μάθημα.

5. Σε περίπτωση παράλειψης κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το μήνα Σεπτέμβριο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου10 της υπ?αριθμ.Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 Υ.Α. (1296 Β΄).

Άρθρο 16
Έλεγχος και καταχώριση απουσιών

1. Η απουσία μαθητή από το ΕΠΑ.Λ. καταχωρίζεται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών για κάθε διδα- κτική ώρα.

2. Η σύνταξη και η φύλαξη του ημερήσιου δελτίου απουσιών ανατίθεται από τον Διευθυντή σε μαθητή τάξης ή τμήματος τάξης, που διακρίνεται για το ήθος και την επίδοσή του, αναπληρούμενο από άλλον μαθητή ο οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Το δελτίο αυτό ελέγχεται και μονογράφεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στην οικεία στήλη και μετά τη λήξη των ημερησίων μαθημάτων παραδίδεται από τον υπεύθυνο κατά τα ανωτέρω μαθητή στον καθηγητή που έχει οριστεί από τον Διευθυντή.

3. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται ίδιο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο) στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίαζε, όπως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών. Η τήρηση, κατά τα παραπάνω, του βιβλίου φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή που ορίζεται από τον Διευθυντή, με αναπληρωτή αυτού άλλον καθηγητή.

4. Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτησης (απουσιολόγιο), κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίζονται κατά μήνα και μεταφέρονται συνολικά στα Ατομικά Δελτία των μαθητών. Οι απουσίες γνωστοποιούνται στους κηδεμόνες των μαθητών και με παράδοση των ατομικών ελέγχων προόδου.

5. Κατά τη λήξη του Β΄ τετραμήνου και πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων, τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αθροίσματα απουσιών αθροίζονται σε γενικό σύνολο στα Ατομικά Δελτία των μαθητών και αποτελούν τη βάση, σε συνδυασμό και με τα προσκομισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσιών, για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

6. Μετά τις είκοσι τρείς (23) απουσίες και με ενημερωτικό υπηρεσιακό έντυπο ενημερώνεται ο κηδεμόνας ταχυδρομικώς, αν ο μαθητής είναι ανήλικος, ή επιδίδεται στον ενήλικο ενυπόγραφα

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Μετά το τέλος του εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 16 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Μετά τις δεκατέσσερις (14) απουσίες, για τους μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων?Ειδικοτήτων, και με ενημερωτικό υπηρεσιακό έντυπο ενημερώνεται ο κηδεμόνας αποδεδειγμένα, αν ο μαθητής είναι ανήλικος, ή επιδίδεται στον ενήλικα ενυπόγραφα».

Άρθρο 17
Χαρακτηρισμός της φοίτησης ? Συνέπειες

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών «όπως και των μαθητών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων» των ΕΠΑ.Λ. είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης μετά τη φράση «όλων των μαθητών» προστίθεται η φράση
«όπως και των μαθητών που παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων»

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ., υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ.485/1983 (Α΄184).

γ) Κατ? εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ε- παρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα τέσσερις (114) έως εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται, όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.

δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ? όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

3. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

5. Για τους μαθητές που φοιτούν στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ., τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκαέξι (16).

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 17 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ως ακολούθως:

«6. Η φοίτηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής:

1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα?τρεις (33), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα?τρεις (33), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα?δύο (32) απουσίες.
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήνταπέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα?πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα?οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα?οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα?τρεις (83) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα?τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα?τριών (33) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των τριάντα?δύο (32) για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21?12?1983).
γ) Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα?πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήνταπέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα τρεις (83) έως εκατόν δεκαπέντε (115) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των τριάντα?τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα?τριών (33) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ? όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τριάντα?τρεις (33) απουσίες για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα?τρεις(33) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από τριάντα δύο (32) απουσίες για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

4. Ειδικά για το σχολικό έτος 2014?2015 και μόνο για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. το όριο των τριάντα (30) απουσιών, το οποίο αναφέρεται στις ανωτέρω περιπτώσεις 1α, 1β, 1γ, καθώς και στην περίπτωση 3 της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, αλλάζει σε τριάντα?δύο (32) απουσίες.».

Άρθρο 18
Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του στην περίπτωση που είναι ανήλικος ή ο ίδιος, αν είναι ενήλικος. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών καθηγητής κάθε τμήματος, αφού ενημερώσει τον Διευθυντή, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη είκοσι τέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη φροντίδα του ΕΠΑ.Λ. από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε. Με την ίδια επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφο- ρά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.

Τροποποίηση της αρ.60687/Δ4 ΦΕΚ 723/2015
Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης προστίθενται τα ακόλουθα τρία εδάφια:

«Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος, για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων?Ειδικοτήτων, αφού ενημερώσει το Διευθυντή, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη δεκαπέντε (15) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή αποδεδειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή. Στην περίπτωση που ο μαθητής είναι ενήλικος ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει το μαθητή αποδεδειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.»

2. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ., για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η επιστολή της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του ή όχι στο ΕΠΑ.Λ. και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.

3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή, που απουσίασε για λόγους υγείας από το ΕΠΑ.Λ. περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ., βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καταχωρίζονται ως εκπρόθεσμα και τίθενται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών με εκπρόθεσμα δικαιολογητικά ισχύει το άρθρο 54 του ν. 4115/2013 (Α΄24). Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραίτητα. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα, που προσκομίζεται από τον ίδιο απο- κλειστικά δέκα εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ..
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος.

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

5. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4115/2013 (Α΄24):
α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτού, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ., είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων, να δικαιολογηθούν απουσίες που οφείλονται σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, των ιδιαίτερα τοπικών καιρικών, συγκοινωνιακών και άλλων συνθηκών του κάθε ΕΠΑ.Λ..
β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του Διευθυντή της Διεύθυνσης ΔΕ, αποχή των μαθητών από το σχολείο.

6. Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης κάθε μαθητή. Για τις απουσίες αυτές συντάσσεται, αμέσως μετά τη λήξη κάθε τετράμηνου, ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων.

7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιο- λόγηση των απουσιών τους.

Άρθρο 19
Εγγραφές μαθητών των Ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν και για τους μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 20
Εγγραφές κατόχων πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., ΤΕΛ, Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ του ν.3475/2006, ΕΠΑ.Σ. στα Ε- ΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., ΤΕΛ, Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. στον ίδιο ή διαφορετικό τομέα αλλά σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, σύμφωνα και με την υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν, όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

2.Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, σύμφωνα και με την υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν, όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Η εγγραφή των παραπάνω μαθητών στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε ίδιο ή αντίστοιχο τομέα και σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους γίνεται ως εξής:

(...) (Μετάβαση στο άρθρο με τις αντιστοιχείες ΤΕΕ-ΤΕΛ-ΕΠΛ με ΕΠΑΣ- ΕΠΑΛ)

Άρθρο 21
Αντιστοιχίες τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη νοείται η Α΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη νοείται η Β΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη νοείται η Γ΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων.

Άρθρο 22
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.και από το σχολικό έτος 2016-2017 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.